FryskWorld  –  Top   
 
Maatskippij    


 
 Ald Hy, AaisikersklubAld Hy, Aaisikersklub
Aaisikers Klub 'De Ald Hy', oprjochte yn 1906, mei ferslaggen en foto's
 FFJ BernlefFFJ Bernlef
Feriening foar Fryske studinten yn Grins.
 FNP LjouwertFNP Ljouwert
De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.
 FNP SmellingerlânFNP Smellingerlân
Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer.
 Frysk GenoatskipFrysk Genoatskip
It Frysk Genoatskip, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.
 Frysk Ynternasjonaal KontaktFrysk Ynternasjonaal Kontakt
In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.
 Fryslân OnlineFryslân Online
In ynternet wurkgroep mei ynformaasje oer de provinsje, it neis en ferwizingen.
 Mokumer MjitteMokumer Mjitte
Fryske studinteferiening yn Amsterdam. Mei neis, aginda, gasteboek en foto's.
 WSSFSWSSFS
Fryske studinten feriening yn Wageningen.


 

 
 

E X P A N D      m i n i m i z e      
 
 


 
 
 

Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
Kids & Teens
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
World
 
 

Home | Contact

 Help build the largest human-edited directory on the web. 
Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor

Copyright ©1995-2021, Zaz Corporation. All rights reserved.